ตัวอย่างเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐาน (Checklist)

Example of criteria for standards inspection (Checklist)

ประเภทกิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร Restaurants / diners
ประเภทกิจการที่พัก และโฮมสเตย์ Accommodation and homestay
ประเภทกิจการนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว Recreational activity and tourist attraction
ประเภทกิจการยานพาหนะ Transportation
ประเภทกิจการบริษัทนำเที่ยว Travel agency
ประเภทกิจการสุขภาพและความงาม Health and Beauty
ประเภทกิจการห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า Department store And shopping centers
ประเภทกิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport for tourism
ประเภทกิจการการจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ Activity/meeting, Theater/entertainment
ประเภทกิจการร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ Souvenir shop and other shops