สธ. ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA

สธ. ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA

     กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผนวกกับมาตรฐานด้านบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 กับการท่องเที่ยว” ว่า ภายหลังรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งกรมอนามัยได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ

 

     นอกจากนี้ ได้มีมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการ ภายใต้ 3 C Clean คือ ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตลอดเส้นทางเดินทาง Care : โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) และ Clear ระบบระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว/และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องบิน สนามบิน รถ/เรือนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร/สตรีทฟู๊ด แหล่งท่องเที่ยว/ชายหาด โรงพยาบาล และประเมินรับรองมาตรฐานให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง คือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่มีศักยภาพ/สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะขยายการดำเนินงานในทุกจังหวัดต่อไป ในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี

 

     แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีการคัดกรอง ลงทะเบียนผู้รับบริการ จัดให้รักษาระยะห่าง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล หากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วยให้หยุดงาน และขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

 

     คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงตามมาตรฐาน SHA ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ตามแต่ละประเภทกิจการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 10,775 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้ตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thailandsha.tourismthailand.org/ จำนวนการเข้าชมรับรู้โครงการ 1,586,925 คน/ครั้ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ กระตุ้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้พร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

     กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผนวกกับมาตรฐานด้านบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 กับการท่องเที่ยว” ว่า ภายหลังรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งกรมอนามัยได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ

 

     นอกจากนี้ ได้มีมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการ ภายใต้ 3 C Clean คือ ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตลอดเส้นทางเดินทาง Care : โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) และ Clear ระบบระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว/และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องบิน สนามบิน รถ/เรือนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร/สตรีทฟู๊ด แหล่งท่องเที่ยว/ชายหาด โรงพยาบาล และประเมินรับรองมาตรฐานให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง คือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่มีศักยภาพ/สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะขยายการดำเนินงานในทุกจังหวัดต่อไป ในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี

 

     แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีการคัดกรอง ลงทะเบียนผู้รับบริการ จัดให้รักษาระยะห่าง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล หากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วยให้หยุดงาน และขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

 

     คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงตามมาตรฐาน SHA ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ตามแต่ละประเภทกิจการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 10,775 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้ตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thailandsha.tourismthailand.org/ จำนวนการเข้าชมรับรู้โครงการ 1,586,925 คน/ครั้ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ กระตุ้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้พร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว