เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การปิดข้อความนี้แสดงว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา We use cookies to enchance your visit to our site. Read our Privacy Policy to find out more.

สธ. ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA

สธ. ย้ำท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA

     กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผนวกกับมาตรฐานด้านบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 กับการท่องเที่ยว” ว่า ภายหลังรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งกรมอนามัยได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ

 

     นอกจากนี้ ได้มีมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการ ภายใต้ 3 C Clean คือ ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตลอดเส้นทางเดินทาง Care : โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) และ Clear ระบบระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว/และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องบิน สนามบิน รถ/เรือนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร/สตรีทฟู๊ด แหล่งท่องเที่ยว/ชายหาด โรงพยาบาล และประเมินรับรองมาตรฐานให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง คือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่มีศักยภาพ/สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะขยายการดำเนินงานในทุกจังหวัดต่อไป ในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี

 

     แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีการคัดกรอง ลงทะเบียนผู้รับบริการ จัดให้รักษาระยะห่าง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล หากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วยให้หยุดงาน และขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

 

     คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงตามมาตรฐาน SHA ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ตามแต่ละประเภทกิจการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 10,775 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้ตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thailandsha.tourismthailand.org/ จำนวนการเข้าชมรับรู้โครงการ 1,586,925 คน/ครั้ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ กระตุ้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้พร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

     กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผนวกกับมาตรฐานด้านบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

     วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าว “มาตรการการป้องกันโควิด 19 กับการท่องเที่ยว” ว่า ภายหลังรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งกรมอนามัยได้ใช้หลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ

 

     นอกจากนี้ ได้มีมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการ ภายใต้ 3 C Clean คือ ส้วมสาธารณะมาตรฐาน HAS ร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในชุมชนมีมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ตลอดเส้นทางเดินทาง Care : โรงพยาบาลรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green and Clean Hospital) และ Clear ระบบระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยว/และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องบิน สนามบิน รถ/เรือนำเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร/สตรีทฟู๊ด แหล่งท่องเที่ยว/ชายหาด โรงพยาบาล และประเมินรับรองมาตรฐานให้กับจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง คือจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่มีศักยภาพ/สนใจเข้าร่วมโครงการ และจะขยายการดำเนินงานในทุกจังหวัดต่อไป ในการยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี

 

     แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า มาตรการสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เน้นย้ำว่าผู้ประกอบการต้องมีการคัดกรอง ลงทะเบียนผู้รับบริการ จัดให้รักษาระยะห่าง ระบายอากาศที่ดี จัดที่ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้น เน้นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ เพิ่มรอบทำความสะอาด มีการจัดการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการสื่อสารแจ้งข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลดการสัมผัส/งดใช้ของร่วมกัน จัดอาหารเฉพาะบุคคล หากพนักงาน/ผู้ให้บริการป่วยให้หยุดงาน และขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ

 

     คุณรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงตามมาตรฐาน SHA ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ ตามแต่ละประเภทกิจการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 10,775 ราย ผ่านการประเมิน 4,159 ราย โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้ตราสัญลักษณ์ SHA พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thailandsha.tourismthailand.org/ จำนวนการเข้าชมรับรู้โครงการ 1,586,925 คน/ครั้ง ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ กระตุ้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้พร้อมรับวิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว