การประชุมประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) standard assessment meeting

     วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นผู้แทน ททท. เข้าร่วมการประชุมประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ร่วมกับ นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์สราวุธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ณ ห้องสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
     ทั้งนี้ ททท.ได้นำเสนอกิจกรรมการดำเนินการด้านการรับสมัครผู้ประกอบการ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบรับตรา SHA เพิ่มขึ้น การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆไปยังทั่วโลก รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรในด้านต่างๆด้วย อนึ่ง ทางกรมอนามัย และ ททท. มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องและในอนาคตอันใกล้จะมีการบูรณาการเรื่องข้อมูลและแพลตฟอร์ม​ที่เป็นประโยชน์​ต่อประชาชนต่อไป อาทิ Thai stop Covid​, SHA, Safe Travel
     ทั้งนี้มติที่ประชุมเห็นพ้องให้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข​และ ททท. ร่วมกันลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทภัตตาคาร​/ร้านอาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2564 และ ประเภทยานพาหนะ ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย​ด้าน​สุขอนามัย​ต่อไป

          On January 8, 2021, Miss Thapanee Kiatphaibool, the deputy governor for Tourism Products and Business as the representative of TAT participated in the Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) standard assessment meeting with Dr. Suwanchai Watthanayingcharoenchai, the director-general of the Department of Health, and Dr. Sarawutthi Boonsuk, the deputy director-general of the Department of Health. The meeting took place at Sombun Watcharothai meeting room located at the Department of Health, Ministry of Public Health.

          At the meeting, TAT had reported the entrepreneur registration status, strategies to encourage more entrepreneurs to register and obtain the SHA certificate, strategies to promote the project awareness, as well as reporting the project’s cooperation with the alliance. The Department of Health and TAT has been working together continually. In the future, there will be an integrated platform for the public’s benefit such as Thai stop Covid​, SHA, and Safe Travel.

          The meeting ended with a completely agreed conclusion that the Department of Health, Ministry of Public Health, and TAT will randomly inspect workplaces in restaurant/diner type on January 14, 2021, in order to build confidence in sanitation safety standards for consumers.