การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA

The Tourism Authority of Thailand and the Department of Health inspected the SHA certified establishments.

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA เพื่อต้องย้ำความมั่นใจในการใช้บริการที่ได้มาตรฐานการบริการและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ได้อย่างเคร่งครัด
#เที่ยวไทยมั่นใจไปกับSHA

     วันนี้ (12 มกราคม 2564) คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA  ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ร่วมตรวจประเมินด้วย

     การตรวจประเมินมีสองแนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ  2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตาม  มาตรฐาน SHA เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  ในวันนี้คณะกรรมการฯกำหนดตรวจกิจการประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่ได้รับตรามาตรฐาน SHA มากเป็นอันดับ 3 โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจที่ร้านอาหารสามเสนวิลล่า สาขาราชพฤกษ์  ที่ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0012 ดำเนินกิจการสวนอาหาร และมีบริการห้องคาราโอเกะ และห้องอาหารสีฟ้า สาขาสยาม ที่ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0614 ซึ่งเป็นร้านอาหารใจกลางกรุงเทพฯ

     โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal) เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย

     มาตรฐานSHAจึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้า และบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA กว่า 8,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย

#ชินSHA #ท่องเที่ยววิถีใหม่มั่นใจไปกับSHA #ThailamdSHA

                The Tourism Authority of Thailand and the Department of Health inspected the SHA certified establishments to emphasize the confidence in using standard-certified service and the importance of strictly following the public health safety measures. #ThailandTravelwithSHA

                On January 12, 2021, the committee of hygienic safety inspection of the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) project had inspected the SHA certified establishments and encouraged them to strictly comply with hygienic measures to build confidence in customers. The inspection was led by Dr. Suwanchai Watthanayingcharoenchai, the director-general of the Department of Health under the Ministry of Public Health, Dr. Sarawutthi Boonsuk, the deputy director-general of the Department of Health under the Ministry of Public Health, Mr. Yuthasak Supasorn, the TAT Governor, and Miss Thapanee Kiatphaibool.

                There are 2 inspection criteria: 1) committee inspection and 2) voice of the customer (VOC), in order to improve the establishment and encourage them to comply with the SHA standards, and reduce the spread of COVID-19. The committee inspected the establishments in restaurant and diner type which ranks third as the most SHA-certified establishment. The committee inspected Samsen Villa Restaurant (Ratchaphruek branch) who was awarded the SHA certificate number A0012 and SEE FAH Restaurant (Siam branch) who was awarded the SHA certificate number A0614.

                The Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) is a project under the cooperation of the Ministry of Tourism and Sports by TAT and the Ministry of Public Health by the Department of Disease Control of Thailand, Department of Health, and the Health Service Support Department, including government sectors and private sectors involved in the tourism industry. The project aims to encourage establishments in the tourism industry to prepare and improve their workplaces to comply with the new normal measure, in order to improve the tourism industry standards along with the hygienic measures.

                The SHA standards are equivalent to a certificate that represents tourism industry entrepreneurs’ readiness in improving their products and services to comply with the hygienic measures, which is a necessary factor in preventing the spread of COVID-19. The core of the SHA standards is the public health measures that will build confidence in customers and service recipients. Nowadays, there are more than 8,000 SHA certified entrepreneurs all over Thailand. Follow information and news about the Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) at www.tourismthailand.org/thailandsha and LINE official: @thailandsha. Customers and service recipients can rate the establishments by the VOC via the QR code.

#ชินSHA #ท่องเที่ยววิถีใหม่มั่นใจไปกับSHA #ThailandSHA