กรมอนามัย – ททท. ตรวจประเมินร้านอาหารที่มีสาขาในศูนย์การค้า คุมเข้มความปลอดภัย  ย้ำความมั่นใจผู้บริโภค

The Department of Health – TAT inspected chain restaurants in a department store to ensure consumers that sanitation safety is strictly kept in check.

    วันนี้ (14 มกราคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ตรวจประเมินตามมาตรฐาน SHA ร้านอาหารในเครือไมเนอร์ ที่ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ช่วงนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการคัดกรองเชิงรุกทำให้พบกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มากขึ้น เพราะจากข้อมูลสถานการณ์คนต่างด้าวของสำนักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางานล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2563 พบมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย จำนวน 2,526,275 คน ในจำนวนนี้มีการทำงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทำหน้าที่ทั้งปรุงและประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้านหรือซื้อกลับบ้าน ผู้ประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ จะต้องดูแลด้วยการพาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและ ตรวจคัดกรองโรคให้เรียบร้อยแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตั้งแต่ให้มีระบบการคัดกรองพนักงาน และต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ มีการล้างมือเป็นประจำก่อนและหลังปรุงประกอบการ และให้หมั่นสังเกตอาการ หากมีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสชาติ เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที รวมทั้งผู้ประกอบกิจการร้านอาหารควรประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID http://stopcovid.anamai.moph.go.th ของกรมอนามัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

          On January 14, 2021, Dr. Suwanchai Watthanayingcharoenchai, the director-general of the Department of Health, and Miss Thapanee Kiatphaibool, deputy governor for Tourism Products and Business, had inspected SHA certified restaurant under the Minor Group at Riverside Plaza in Bangkok. The director-general of the Department of Health said that the proactive COVID-19 testing by the Department of Health had resulted in many migrant workers were found to be a risk group of spreading the virus, so restaurants were asked to strengthen their COVID-19 prevention measures. According to the latest data from the Foreign Workers Administration Office in November 2020, there are 2,526,275 legal migrant workers in Thailand and many of them work in a restaurant. They prepare food, touch the food, and provide service to both dine-in and take-out customers. Entrepreneurs who hire migrant workers must have their workers legally register with the Foreign Workers Administration Office and screen for any symptoms. Moreover, restaurants must continually follow the Department of Health’s guidance in order to prevent the spread of COVID-19; by setting up a staff screening system, wearing a face mask all the time while working, regularly washing hands before and after cooking, as well as keeping an eye on staff’s condition. If they have a fever, cough, sneeze, have a running rose, lose the sense of smell, lose the sense of taste, or have shortness of breath, staff must stop working and immediately see a doctor. Restaurant entrepreneurs should rate their compliance with COVID-19 prevention measures through a platform THAI STOP COVID (http://stopcovid.anamai.moph.go.th) by the Department of Health, in order to build confidence in consumers.