ททท. ร่วมกับ กรมอนามัย เยี่ยมชมมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของ ท่าอากาศยานดอนเมือง และมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย

TAT and the Department of Health inspected Don Mueang Airport’s hygienic measures and tourism service, and gave the SHA certificate to Thai AirAsia airline.

               วันนี้ (14 มกราคม 2564) คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันตรวจมาตรการสาธารณสุขและการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมทั้งตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยมีนาวาอากาศโทรณกร เฉลิมแสนยากร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                โดยคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้เยี่ยมชมการให้บริการส่วนต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สำคัญ จึงคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารสายการบิน และผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องมุ่งเน้นให้มีมาตรการสาธารณสุขที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่ มีการทำความสะอาดพื้นที่และส่วนให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดเวลา และเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาความสะอาด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ในโอกาสนี้ยังได้ตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ประเภทยานพาหนะ หมายเลข D0462 ให้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐาน SHA โดยมีกัปตันดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน สายกการบินแอร์เอเชีย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ การตรวจประเมินมีสองแนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA และลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19  โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นการบูรณาการร่วมกันของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว ภายใต้การบริหารความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ททท. ยังคงประชาสัมพันธ์โครงการ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งด้วยวิถีปกติใหม่ (New Normal)

                มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA กว่า 8,000 รายทั่วประเทศ

                ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย

                On January 14, 2021, the committee of hygienic safety inspection of the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) project led by Dr. Suwanchai Watthanayingcharoenchai, the director-general of the Department of Health under the Ministry of Public Health, and Mr. Tanes Petsuwan, the Deputy Governor for Marketing Communications of the Tourism Authority of Thailand (TAT.), had inspected Don Mueang Airport’s hygienic measures and tourism service, and gave the SHA certificate to Thai AirAsia airline after the inspection, aiming to encourage SHA certified entrepreneurs to strictly comply with the received standard. The committee group was welcomed by Wg. Cdr. Ronakorn Chaloemsaenyakon, the deputy director of Don Mueang Airport (operation department), at Don Mueang Airport in Bangkok.

                The committee had visited each sector in Don Mueang Airport’s terminal which is the first place to welcome tourists and the beginning of a journey in Thailand to inspect their service. The committee cared for tourists and airport passengers’ safety so they stressed the importance of complying with hygienic measures. Every staff wore a face mask and gloves while working. The tourism service area and other areas were constantly cleaned. The airport stressed that all tourists must go through a temperature screening point, follow hygienic measures, keep a distance, and wear a face mask, in order to stop the spread of COVID-19. After that, the committee had inspected and gave the SHA certificate in the transportation type, number D0462, to Thai AirAsia airline. Captain Damrong PhatphiphatKun, the director of flight operations of AirAsia airline, was in charge of receiving the certificate. There are 2 inspection criteria: 1) committee inspection and 2) voice of the customer (VOC), in order to improve the establishment and encourage them to comply with the SHA standards, and reduce the spread of COVID-19. The Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) is a project under the cooperation of the Ministry of Tourism and Sports by TAT and the Ministry of Public Health by the Department of Disease Control of Thailand, Department of Health, and the Health Service Support Department, including government sectors and private sectors involved in the tourism industry; in order to improve Thailand’s tourism products and service to be a part of disease control measures and reduce the spread of COVID-19 to build confidence in tourists under the sanitation safety management in establishments involved in Thailand tourism industry. The project has been in operation since May 2020 but TAT still promotes the SHA project to this day, in order to build confidence in tourists and restore tourism Thailand to be flourish again with the new normal measures.

                The SHA standards are equivalent to a certificate that represents tourism industry entrepreneurs’ readiness in improving their products and services to comply with the hygienic measures, which is a necessary factor in preventing the spread of COVID-19. The core of the SHA standards is the public health measures that will build confidence in customers and service recipients. Nowadays, there are more than 8,000 SHA certified entrepreneurs all over Thailand.

                Follow information and news about the Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) at www.tourismthailand.org/thailandsha and LINE official: @thailandsha. Customers and service recipients can rate the establishments by the VOC via the QR code.