ททท. จับมือ กรมอนามัย เดินหน้าตรวจประเมินผู้ประกอบการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตามมาตรฐาน SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

TAT joined hand with the Department of Health to inspect entrepreneurs at Central World to comply with the SHA standards and build confidence in consumers

          บ่ายวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2564) คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยร่วมกันตรวจประเมินผู้ประกอบการที่ได้รับตรามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้รับอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยมี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตรวจประเมิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดตรวจกิจการ 3 ประเภท ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คือ 1. ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 2. ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 3. ประเภทภัตตาคาร และร้านอาหาร ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มีผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจบริเวณต่างๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งมีขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และมีชื่อเสียงระดับโลก ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข G0002 ร้าน True sphere ให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและเป็น Co-Working Space และบริการเครื่องดื่ม ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข J0107 และร้านอาหารโคคาซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียง มายาวนาน ได้รับมาตรฐาน SHA หมายเลข A0100 ทั้งนี้ การตรวจประเมินได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Voice of Customer (VOC) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA เพื่อลดการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด-19 ต่อไป

          โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. กับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ (New normal) และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐาน SHA 8,056 รายทั่วประเทศ โดยประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด 3 ประเภท ตามลำดับ ได้แก่ อันดับที่ 1. โรงแรมและที่พัก สถานที่จัดการประชุม 2. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 3.บริษัทนำเที่ยว (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

          ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ได้ที่ www.thailandsha.tourismthailand.org และ line official : @thailandsha รวมทั้งสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code อีกด้วย

          In the afternoon of February 3, 2021, the sanitation safety standard inspection committee of the Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) project led by Dr. Suwanchai Watthanayingcharoenchai, the director-general of the Department of Health, and Miss Thapanee Kiatphaibool, the deputy governor for Tourism Products and Business under the Tourism Authority of Thailand (TAT) had inspected SHA certified entrepreneurs at the Central World, Bangkok.

          The committee had inspected 3 types of business in the Central World: 1) department store and shopping center, 2) souvenir shop and other shops, 3) restaurant/diners; all of which are a business type that mainly provides service. The committee inspected each area within the Central World which is a worldwide-known large department store located in the middle of Bangkok that had received the SHA certificate number G0002. They also inspected True Sphere which is a co-working space that also provides telecommunication service that had received the SHA certificate number J0107. Last but not least, they inspected COCA Restaurant which is a famous and old restaurant that had received the SHA certificate number A0100. There are 2 inspection criteria: 1) committee inspection and 2) voice of the customer (VOC), in order to improve workplaces according to the SHA standards and reduce the spread of COVID-19.

         The Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) is a project under the cooperation of the Ministry of Tourism and Sports by TAT and the Ministry of Public Health by the Department of Disease Control of Thailand, Department of Health, and the Health Service Support Department, including government sectors and private sectors involved in the tourism industry. The project aims to help businesses in the tourism industry prepare and improve their workplaces in accordance with the new normal measure, as well as improving tourism industry standards along with the sanitation regulations. The SHA standards are equivalent to a certificate that represents tourism industry entrepreneurs’ readiness in improving their products and services to comply with the sanitation measures, which is a necessary factor in preventing the spread of COVID-19. The core of the SHA standards is the public health measures that will build confidence in customers and service recipients. Nowadays, there are more than 8,056 SHA certified entrepreneurs all over Thailand. The 3 business types that have received the SHA certificate the most are 1. hotel, accommodation, and meeting place, 2. restaurant/diners, and 3. travel agency (data on February 2, 2021).

          Follow more news and details about the Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) project at www.thailandsha.tourismthailand.org and LINE official: @thailandsha. Customers and service recipients can rate their satisfaction with workplaces via the QR Code.