SHA Plus Certificate

SHA Plus Certificate

SHA Plus Certificate

จากการที่รัฐบาลได้อนุมัตินโยบายนำร่องเปิดจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้ และทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรในท้องที่ให้ได้ถึง 70% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว  ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตราสัญลักษณ์ SHA PLUS

เงื่อนไขโครงการ

สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus  

วิธีการประเมิน

1. สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นแบบ form รายชื่อพนักงานและหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และจำนวนพนักงานตามข้อมูลจากประกันสังคมเดือนล่าสุด ทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

2. ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ

3. คณะกรรมการอันมีรายชื่อด้านล่างทำการรับรองสถานประกอบการที่พนักงานจำนวน70% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa)

- สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภูเก็ต

- สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

4. สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate แล้วนำไปอัพโหลดในเว็ปไซท์ SHA

5. คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร

6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็ปไชต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ recommended list

หมายเหต

1. องค์กรยอมรับเงื่อนไขไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว

2. หากมีการรับพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานคนนั้นต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยว พนักงานคนนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

SHA Plus Certificate

จากการที่รัฐบาลได้อนุมัตินโยบายนำร่องเปิดจังหวัดภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตได้แบบไม่ต้องกักตัวในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นี้ และทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรในท้องที่ให้ได้ถึง 70% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว  ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตราสัญลักษณ์ SHA PLUS

เงื่อนไขโครงการ

สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA และ 70% ของบุคคลากรของสถานประกอบการได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus  

วิธีการประเมิน

1. สถานประกอบการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นแบบ form รายชื่อพนักงานและหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และจำนวนพนักงานตามข้อมูลจากประกันสังคมเดือนล่าสุด ทาง www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

2. ระบบทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนพนักงานที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มของแต่ละสถานประกอบการ

3. คณะกรรมการอันมีรายชื่อด้านล่างทำการรับรองสถานประกอบการที่พนักงานจำนวน70% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa)

- สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภูเก็ต

- สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

4. สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate แล้วนำไปอัพโหลดในเว็ปไซท์ SHA

5. คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร

6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็ปไชต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการเหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำ recommended list

หมายเหต

1. องค์กรยอมรับเงื่อนไขไม่ให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับนักท่องเที่ยว

2. หากมีการรับพนักงานใหม่ ซึ่งพนักงานคนนั้นต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยว พนักงานคนนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนก่อนแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1 มิถุนายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต