SHA Plus จังหวัดเชียงใหม่

SHA Plus จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ทั้ง 10 ประเภทกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบมีข้อจำกัด (CHARMING Chiang Mai) โดยหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการคือจะต้องได้รับมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. สถานประกอบการที่ประสงค์ยื่นขอรับสัญลักษณ์ SHA Plus จะต้องได้รับสัญลักษณ์ SHA
2. บุคลากรของสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับสัญลักษณ์ SHA Plus ได้ที่
ขอเชิญชวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA ทั้ง 10 ประเภทกิจกรรม เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบมีข้อจำกัด (CHARMING Chiang Mai) โดยหนึ่งในเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการคือจะต้องได้รับมาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. สถานประกอบการที่ประสงค์ยื่นขอรับสัญลักษณ์ SHA Plus จะต้องได้รับสัญลักษณ์ SHA
2. บุคลากรของสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับสัญลักษณ์ SHA Plus ได้ที่