จังหวัดชุมพร จัดอบรมผู้ประกอบการ ยกระดับบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

จังหวัดชุมพร จัดอบรมผู้ประกอบการ ยกระดับบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

วันนี้ (15 กค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดชุมพร ณ โรงแรม Loft Mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ในการยกระดับการให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน SHA ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 โดยมี ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนา การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ของจังหวัดชุมพร จำนวน 450 คน จาก 10 ประเภทกิจกรรม เข้าร่วม 

นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน SHA กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety and Health  Administration  (SHA) เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า มาตรฐาน SHA สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้กับนักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  จาก 10 ประเภทกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมโครงการนี้ จะมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน SHA เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปยกระดับการให้บริการและปรับปรุงสถานประกอบการของตนสู่มาตรฐาน SHA 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรม สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่าย กระจายรายได้สู่พื้นที่ และเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร ได้อีกด้วย 

วันนี้ (15 กค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง จังหวัดชุมพร ณ โรงแรม Loft Mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ในการยกระดับการให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน SHA ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 5 รุ่น จัดอบรมระหว่างวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 โดยมี ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนา การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ของจังหวัดชุมพร จำนวน 450 คน จาก 10 ประเภทกิจกรรม เข้าร่วม 

นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน SHA กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety and Health  Administration  (SHA) เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า มาตรฐาน SHA สามารถสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้กับนักท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  จาก 10 ประเภทกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมโครงการนี้ จะมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน SHA เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปยกระดับการให้บริการและปรับปรุงสถานประกอบการของตนสู่มาตรฐาน SHA 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรม สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่าย กระจายรายได้สู่พื้นที่ และเป็นโอกาสที่จะเป็นช่องทางในการนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพร ตลอดจนเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดชุมพร ได้อีกด้วย