เชียงใหม่ จัดประชุมในระบบทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดเมือง

เชียงใหม่ จัดประชุมในระบบทางไกล เตรียมความพร้อมเปิดเมือง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอรับมาตรฐาน SHA

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่น เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมาตรฐาน Safety&Health Administration (SHA) และการให้บริการตามมาตรฐาน (Standard Operation Procedures หรือ SOP) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในยุค New Normal หลังสถานการณ์โควิค -19 เริ่มคลี่คลายลง ก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้

ก่อนเปิดการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เราจึงควรสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว Safety&Health Administration (SHA) และการจัดทำ(Standard Operation Procedures หรือ SOP) เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่จะเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไปด้วยกัน ในกิจกรรมจะมีการนำข้อมูลของผู้ผ่านการขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เข้ารับการอบรม พร้อมยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้

มีทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจในวันนี้ อาทิเช่น นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กับหัวข้อ “มาตรฐาน SHA ความสำคัญ และทิศทางการท่องเที่ยว” , นายชุติเดช พรมแก้วงาม รองผู้จัดการทั่วไปแผนก Inbound Worldwide บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด ในหัวข้อ “Work Shop : SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA’’
ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มตามประเภทกิจกรรม Work Shop การสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการทำ VDO SOP ตามประเภทธุรกิจ โดยจะมีวิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ 1. โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 2 นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 3. สุขภาพและความงาม 4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ 5. บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอรับมาตรฐาน SHA

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่น เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมาตรฐาน Safety&Health Administration (SHA) และการให้บริการตามมาตรฐาน (Standard Operation Procedures หรือ SOP) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในยุค New Normal หลังสถานการณ์โควิค -19 เริ่มคลี่คลายลง ก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้

ก่อนเปิดการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เราจึงควรสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว Safety&Health Administration (SHA) และการจัดทำ(Standard Operation Procedures หรือ SOP) เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่จะเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไปด้วยกัน ในกิจกรรมจะมีการนำข้อมูลของผู้ผ่านการขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ผู้ประกอบการได้เข้ารับการอบรม พร้อมยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้

มีทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ มาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจในวันนี้ อาทิเช่น นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กับหัวข้อ “มาตรฐาน SHA ความสำคัญ และทิศทางการท่องเที่ยว” , นายชุติเดช พรมแก้วงาม รองผู้จัดการทั่วไปแผนก Inbound Worldwide บริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด ในหัวข้อ “Work Shop : SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA’’
ภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มตามประเภทกิจกรรม Work Shop การสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการทำ VDO SOP ตามประเภทธุรกิจ โดยจะมีวิทยากรประจำกลุ่ม ได้แก่ 1. โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 2 นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 3. สุขภาพและความงาม 4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ 5. บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ การดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน