การปรับปรุงขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การปรับปรุงขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สืบเนื่องจากมีการปรับปรุงขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและให้เป็นไปตามมาตรการการเปิดประเทศและการควบคุมโรคฯของประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ขอเรียนให้ท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

 

         1. ทางโรงแรมต้องดำเนินการ และกำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมที่รอรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิให้ดำเนินการตามนี้
             1.1 ดำเนินการส่งข้อมูลนัดหมายโดยละเอียดให้กับนักท่องเที่ยว เช่น จุดนัดหมายเป็นทางออกใด (Exit B หรือ C) ผู้แทนฯ ของท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์หมายเลขใด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวทราบทุกการจองก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง
             1.2 กำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมท่าน ต้องอยู่ให้บริการรับนักท่องเที่ยวและดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 15 นาที โดยนับตั้งแต่นักท่องเที่ยวมาถึงบริเวณหน้าเค้าน์เตอร์ที่ให้บริการของท่าน จนถึงขึ้นรถออกจากอาคารผู้โดยสาร ในกรณีที่โรงแรมท่านมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ควรพิจารณเพิ่มผู้แทนโรงแรมที่มารับนักท่องเที่ยวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อภาพลักษณ์ของโรงแรมท่าน
             1.3 ในกรณีติดขัดปัญหาเรื่องรถของโรงแรมไม่สามารถเข้ารับนักท่องเที่ยวได้ภายใน 15 นาที โรงแรมต้องใช้รถบริการของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ รถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตซึ่งพร้อมให้บริการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโรงแรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
         2. มาตรการดำเนินการสำหรับโรงแรมที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
               ครั้งที่ 1 : ประสานแจ้งข้อมูลที่ผิดไปจากแนวทางที่กำหนดโดยวาจา
               ครั้งที่ 2 : ประสานแจ้งข้อมูลที่ผิดไปจากแนวทางที่กำหนดทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail)
               ครั้งที่ 3 : ปิดการมองเห็นข้อมูลของโรงแรมท่านจากระบบ SHA extra plus ซึ่งจะส่งผลให้โรงแรมของท่านจะไม่อยู่ในรายชื่อโรงแรมที่นักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักได้ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาถือปฏิบัติโดยทั่วกัน


          *** จากประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมายังคงพบโรงแรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้   ตามมาตรการที่กำหนด โดยมีโรงแรมที่ได้รับการประสานแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวาจา (ครั้งที่ 1) ไปแล้วจำนวน 68 โรงแรม และได้รับการรายงานโรงแรมเพิ่มเติมมา ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 จำนวน 47 โรงแรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่  จะได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ต่อไป

สืบเนื่องจากมีการปรับปรุงขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและให้เป็นไปตามมาตรการการเปิดประเทศและการควบคุมโรคฯของประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ขอเรียนให้ท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

 

         1. ทางโรงแรมต้องดำเนินการ และกำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมที่รอรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิให้ดำเนินการตามนี้
             1.1 ดำเนินการส่งข้อมูลนัดหมายโดยละเอียดให้กับนักท่องเที่ยว เช่น จุดนัดหมายเป็นทางออกใด (Exit B หรือ C) ผู้แทนฯ ของท่านอยู่ที่เคาน์เตอร์หมายเลขใด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวทราบทุกการจองก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง
             1.2 กำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมท่าน ต้องอยู่ให้บริการรับนักท่องเที่ยวและดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 15 นาที โดยนับตั้งแต่นักท่องเที่ยวมาถึงบริเวณหน้าเค้าน์เตอร์ที่ให้บริการของท่าน จนถึงขึ้นรถออกจากอาคารผู้โดยสาร ในกรณีที่โรงแรมท่านมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ควรพิจารณเพิ่มผู้แทนโรงแรมที่มารับนักท่องเที่ยวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อภาพลักษณ์ของโรงแรมท่าน
             1.3 ในกรณีติดขัดปัญหาเรื่องรถของโรงแรมไม่สามารถเข้ารับนักท่องเที่ยวได้ภายใน 15 นาที โรงแรมต้องใช้รถบริการของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ รถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตซึ่งพร้อมให้บริการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโรงแรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
         2. มาตรการดำเนินการสำหรับโรงแรมที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
               ครั้งที่ 1 : ประสานแจ้งข้อมูลที่ผิดไปจากแนวทางที่กำหนดโดยวาจา
               ครั้งที่ 2 : ประสานแจ้งข้อมูลที่ผิดไปจากแนวทางที่กำหนดทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (e-mail)
               ครั้งที่ 3 : ปิดการมองเห็นข้อมูลของโรงแรมท่านจากระบบ SHA extra plus ซึ่งจะส่งผลให้โรงแรมของท่านจะไม่อยู่ในรายชื่อโรงแรมที่นักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักได้ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาถือปฏิบัติโดยทั่วกัน


          *** จากประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 ที่ผ่านมายังคงพบโรงแรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้   ตามมาตรการที่กำหนด โดยมีโรงแรมที่ได้รับการประสานแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวาจา (ครั้งที่ 1) ไปแล้วจำนวน 68 โรงแรม และได้รับการรายงานโรงแรมเพิ่มเติมมา ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 จำนวน 47 โรงแรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่  จะได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ต่อไป