ปรับมาตรการ ในการรับและให้บริการนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ การเข้าประเทศ

ปรับมาตรการ ในการรับและให้บริการนักท่องเที่ยว สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการ การเข้าประเทศ

          สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศ ที่จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้ ทสภ. มีการปรับมาตรการในการรับและให้บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเรียนให้ท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

 

1. เพื่อทราบ 

1.1 ทสภ. ปรับรูปแบบการรับนักท่องเที่ยว โดยบริเวณจุดรับให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ (ยกเลิกเคาน์เตอร์ตัวอักษรทั้งหมด)

1.2 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงแรกโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม เป็นนักท่องเที่ยวที่ทำการจองที่พัก+ รถ + RT-PCR ไว้กับโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูล ณ ปัจจุบันวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูงสุด

 

2. เพื่อพิจารณาทางโรงแรมต้องดำเนินการ และกำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมที่รอรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิให้ดำเนินการตามนี้

 

2.1 ดำเนินการส่งข้อมูลนัดหมายโดยละเอียดให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กำหนดจุดนัดหมายและจุดสังเกตที่ชัดเจน ที่ผู้แทนโรงแรมของท่านรอรับอยู่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวทราบทุกการจองก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง


2.2 กำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมท่าน ต้องอยู่ให้บริการรับนักท่องเที่ยวและดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 15 นาที เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และของโรงแรมท่าน


2.3 ในกรณีติดขัดปัญหาเรื่องรถของโรงแรมไม่สามารถเข้ารับนักท่องเที่ยวได้ภายใน 15 นาที โรงแรมต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น การใช้รถบริการของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโรงแรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


2.4 ขอความกรุณาโรงแรมพิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้บริการ เช่น ค่าบริการ RT-PCR ในรูปแบบที่ทางโรงแรมกับนักท่องเที่ยวมีข้อตกลงร่วมกัน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

         สืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศ ที่จะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้ ทสภ. มีการปรับมาตรการในการรับและให้บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอเรียนให้ท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

 

1. เพื่อทราบ 

1.1 ทสภ. ปรับรูปแบบการรับนักท่องเที่ยว โดยบริเวณจุดรับให้กลับไปใช้รูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ (ยกเลิกเคาน์เตอร์ตัวอักษรทั้งหมด)

1.2 นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในช่วงแรกโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม เป็นนักท่องเที่ยวที่ทำการจองที่พัก+ รถ + RT-PCR ไว้กับโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูล ณ ปัจจุบันวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสูงสุด

 

2. เพื่อพิจารณาทางโรงแรมต้องดำเนินการ และกำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมที่รอรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิให้ดำเนินการตามนี้

 

2.1 ดำเนินการส่งข้อมูลนัดหมายโดยละเอียดให้กับนักท่องเที่ยว เช่น กำหนดจุดนัดหมายและจุดสังเกตที่ชัดเจน ที่ผู้แทนโรงแรมของท่านรอรับอยู่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้นักท่องเที่ยวทราบทุกการจองก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง


2.2 กำกับการดำเนินงานของผู้แทนโรงแรมท่าน ต้องอยู่ให้บริการรับนักท่องเที่ยวและดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 15 นาที เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และของโรงแรมท่าน


2.3 ในกรณีติดขัดปัญหาเรื่องรถของโรงแรมไม่สามารถเข้ารับนักท่องเที่ยวได้ภายใน 15 นาที โรงแรมต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น การใช้รถบริการของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโรงแรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


2.4 ขอความกรุณาโรงแรมพิจารณาคืนค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้บริการ เช่น ค่าบริการ RT-PCR ในรูปแบบที่ทางโรงแรมกับนักท่องเที่ยวมีข้อตกลงร่วมกัน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาถือปฏิบัติโดยทั่วกัน