• สมัครสมาชิก
  Register

 • ชื่อ *
  Name *
 • นามสกุล *
  Last name *
 • เบอร์โทร *
  Tel *
 • อีเมล *
  Email *
 • รหัสผ่าน *
  Password *
 • ยืนยันรหัสผ่าน *
  Confirm Password *
 • ข้าพเจ้าตกลง ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งรวมถึงพนักงานและตัวแทนของททท. ทำการเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลสวนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้กับททท. และเปิดเผยใหแก่บุคคลหรือหน่วยงานผู้ที่ททท. มอบหมาย เพื่อวัตถุประสงคดังต่อไปนี้

  I hereby agree to allow my personal information that I provide or disclose to be collected and used by the Tourism Authority of Thailand, its employees, and representatives, as well as disclosing such personal information to people or organizations assigned by TAT for the purposes as follow:

  เพื่อการรับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสิทธิพิเศษ การจัดกิจกรรม และการแจกของรางวัลต่าง ๆ

  เพื่อประโยชน์ของททท. ในการนำภาพถ่าย วิดิโอ และชื่อนามสกุลของข้าพเจ้าไปใช้เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของททท. (เฉพาะในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับของรางวัลจากททท.)

  ข้าพเข้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถอนความยินยอมที่ให้ไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ โดยการส่งอีเมลมาที่ [email protected]

  I acknowledge that I have the right to withdraw the permission granted above at any moment by sending an email to [email protected]

  *ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  *You can check the Personal Data Protection Policy according to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 and additional information at Privacy Policy.